تبلیغات
 

ده نكته یك خطی از احکام مهم "ازدواج موقت"

1- ازدواج موقت برای دختران باکره و مردان بهره‌مند از ازدواج دائم، کراهت شدیدی دارد.
2- ازدواج موقت برای زنان و مردانی که شرائط ازدواج دائم را ندارند و ترس از گناه دارند واجب است.
3- یکی از فرقهای مهم ازدواج موقت با فساد ج ن س ی، وجود عده پس از آن است، که دست هوسبازان را می‌بندد.
 

4- برای استفاده از نظر مرجع محترمی


3- یکی از فرقهای مهم ازدواج موقت با فساد ج ن س ی، وجود عده پس از آن است، که دست هوسبازان را می‌بندد.
4- برای استفاده از نظر مرجع محترمی که اذن پدر را برای دختر واجب نمی‌داند، باید اول از اعلمیت ایشان، نسبت به مرجع خود مطمئن بود.
5- در ازدواج موقت مخارج زن بر عهده مرد نیست، ولی مخارج فرزند حاصل این ازدواج بر عهده مرد است.
6- رکن اقتصادی ازدواج موقت مهریه است و حتی با مرگ زن هم این حق او از بین نمی‌رود و مهریه به ورثه زن تعلق می‌گیرد.
7- در ازدواج موقت زن و شوهر از هم ارث نمی‌برند، مگر اینكه در هنگام عقد برای ارث‌بردن طرفین شرط گذاشته باشند.
8- تنها مرد می‌تواند مدت باقیمانده ازدواج موقت را ببخشد ولی زن در موقع عقد می‌تواند مدت آن را تعیین کند.
9- ازدواح موقت با خواندن صیغه عقد شروع می‌شود ولی طلاق ندارد. چون با تمام شدن مدت عقد یا بخشیدن مدت آن پایان می‌پذیرد.
 

10- با ازدواج موقت مادر زن  و پدر شوهر به ترتیب بر داماد و عروس محرم می‌شوند