ماه چهارم : : روزهای پنج شنبه و جمعه سوره الدهر بخواند در تمام نمازها در یک رکعت سوره قدر تلاوت کند و هر روز بر دو انجیر سوره والتین بخواند و آن را ناشتا بخورد.

ماه پنجم : : روزهای پنج شنبه و جمعه سوره الفتح را تلاوت کند . و در یک نماز سوره النصر بخواندو هر روز یک عدد تخم مرغ سوره حمد بخواندو آن را ناشتا بخورد

ماه ششم : : روزهای پنج شنبه و جمعه سوره واقعه بخواند . شبها در یک نماز سوره التین تلاوت کندو هر روز بر یک انار را پس از خواندن سوره فتح ناشتا بخورد

ماه هفتم : : روزهای پنج شنبه و جمعه سوره یس و تبارک بخواند. روزی 140 مرتبه صلوات بفرستد.و هر روز بر یکعدد به سوره یس بخواند و آن را ناشتا بخورد.

ماه هشتم:روزهای شنبه بعد از نماز صبح سوره قدر ، ده مرتبهروزهای یک شنبه بعد از نماز صبح سوره والتین ، دو مرتبهروزهای دوشنبه سوره یسروزهای سه شنبه سوره فرقانروزهای چهار شنبه سوره دهرروزهای پنجشنبه سوره محمدروزهای دوشنبه سوره الصافاتاز خوردن ماست شیرین و عسل کوتاهی نکند . هر روز جمعه ناشتا انار شیرین میل کند . در صورتی که ضرر ناشته باشد ، هفته ای یک بار سرکه بخورد.

ماه نهم : بهتر است غذای او کباب باشد . ادویه نخورد . خرما میل کند . برای سلامتی امام زمان (ع) گوسفندی را ذبح کرده از آن بخورد . در نماز ظهر یا عصر سوره والعصر و الذاریات بخواند . در روزهای پنجشنبه سوره حج و در روزهای جمعه سوره فاطر را تلاوت کند . هر روز مقداری را برود . به عکس و آینه کمتر نگاه کند . هر روز بر مقداری شیر و خرما سوره دهر بخواند و آن را ناشتا بخورد